Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Privacyverklaring
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat wij eraan doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing, wanneer u de website (www.nickhoeken.nl) bezoekt of een overeenkomst sluit.

Contactgegevens
T
+31(0)629428666
E:
[email protected]

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Onder verwerking van deze gegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam. Geboortedatum. Adresgegevens. Telefoonnummer. E-mailadres. Overige persoonsgegevens die u verstrekt aan ons, bijvoorbeeld door contact via de website op te nemen, via telefoon of tijdens gesprekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken, indien nodig, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Godsdienst of levensovertuiging. Seksueel leven en oriëntatie. Gezondheid. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar na goedkeuring ouders of na goedkeuring opdrachtgevers, zoals scholen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om diensten aan u te kunnen leveren.
Wij zullen alleen persoonsgegevens van u verwerken die noodzakelijk zijn om bovenstaande doelen te verwezenlijken. Deze verwerking vindt alleen plaats wanneer u dar toestemming voor geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

WGBO rechten en plichten
Wat zijn de rechten en plichten van uw therapeut en u, als patiënt?
Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met uw therapeut.
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
De te verwachten gevolgen en de risico's van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.
Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

Om zelf een zorgverlener te kiezen
Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
Op inzage in uw medisch dossier.
U heeft als patiënt ook plichten:

U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.
Meer informatie en een link naar de volledige wettekst vindt u hier:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met cijfers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De manier van beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: een firewall, virusscanner, wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internetverbinding.